Afbeelding invoegen
 

Wat is didactiek en methodiek?


Wat is algemene didactiek?

Algemene didactiek is de systematische studie van het plannen en uitvoeren van onderwijsgerichte activiteiten in een leergerichte omgeving waaraan één of meerdere leerlingen deelnemen.

Men spreekt enerzijds van didactisch denken en anderzijds van didactisch handelen.
Didactiek betreft zowel het bedenken van les-activiteiten als het eigenlijke lesgeven. 'plannen' waarborgt naast organisatorisch overzicht ook de waarde van mentale voorbereiding.
Niet de schriftelijke detaillering in de lesvoorbereiding maar het voorbereidend denken evenals de reflectie tijdens tijdens en na de praktijk zijn essentieel in didactiek.

0

Wat is vakdidactiek?

Vakdidactiek: In de vakdidactiek gaat het met name om de vraag hoe een specifiek schoolvak of specifieke sport onderwezen kan worden zodat de leerlingen/sporters specifieke vaardigheden, kennis en attitudes verwerven. In de vakdidactiek is er sprake van aandacht voor leerdoelen, leer inhouden, leeractiviteiten, trainer/docenten rollen, instructiebronnen en materialen, werkvormen, de leeromgeving en toetsing.

Didactiek is dus de manier waarop jij jou kennis en vaardigheden probeert over te brengen op jouw spelersgroep.In deze hectische tijd komen er steeds meer didactische manieren bij hoe je je leerstof over kunt brengen. Daarom zal je als trainer op zoek naar de didactische methode die het beste bij jou past. Didactiek betekent in brede zin eigenlijk niets meer dan onderwijzen en/of lesgeven. Hoe je les geeft is niet los te zien van wat je les geeft.

0


Didactische werkvormen

Een didactische werkvorm is de manier waarop de leerkracht de onderwijsleersituatie vormgeeft. Het zijn dus gedragingen van de leerkracht/trainer. Bij het kiezen van een didactische werkvorm is het belangrijk dat de trainer/coach zich afvraagt welke vorm in deze situatie het meest geschikt is. Voorbeelden van didactische werkvormen zijn: vertellen, uitleggen, demonstreren, vragen stellen,beurten geven, opdrachten geven en het laten samenwerken van de leerlingen. De didactische werkvorm moet aansluiten bij het lesonderwerp en rekening houden met de verschillen tussen de leerlingen. Bij het kiezen van een didactische werkvorm moet een leerkracht/trainer ook letten op de beginsituatie, de groeperingsvorm, de leeractiviteit en de leerstijl van de kinderen/leerlingen.
Didactische werkvormen zijn in te delen in categorieën:
 • Instructievormen
 • Interactievormen
 • Opdrachtvormen
 • Samenwerkingsvormen
 • Spelvormen

0

0
Wat is de beste didactiek?

Er bestaat geen wetboek waarin de 'juiste' didactiek staat beschreven. Een trainer zal zelf op zoek moeten naar de methode die bij hem/haar het best lijkt aan te slaan. Zo zal een trainer/coach die goed kan tekenen misschien didactisch veel gebruik maken van een tekenbord of whitebord om zaken duidelijk te maken. Een trainer die verbaal heel sterk is zal via gesprekken en verhalen zijn zaken duidelijk proberen te maken. Dus didactiek is geen vak met een eigen vakinhoud. Wel zijn er algemeenheden in het didactisch onderwijs zoals bijvoorbeeld: zorg dat je over voldoende kennis bezit, maak oogcontact als je voor de groep staat, zorg voor een goede logische opbouw van je les, bereid je les/training goed voor, enzovoort.Didactiek in jeugdopleiding

Zo zorgt iedere leraar/trainer voor een eigen didactiek. Maar in een jeugdopleiding mag het nooit niet zo zijn dat spelers daar horendol van worden. In een goede didactische opleiding moet dus ook 'iets' van continuïteit over lange perioden aanwezig zijn. Want het gaat niet over de verschillen tussen de trainer/coaches maar om de verschillen waar de speler dit opleidingsjaar mee te maken heeft, en niet alleen dit opleidingsjaar, maar eigenlijk in de hele leerperiode tot aan de senioren. Een voorbeeld: speler A heeft duidelijk meer baat bij een persoonlijke mondelinge uitleg om het probleem in te zien. Dan lijkt het mij logisch dat deze wetenschap bij iedere trainer/coach in de opleiding bekend is en daar ook naar handelt. Met andere woorden een diversiteit aan didactiek is prachtig zolang er veel ruimte is voor overleg tussen de huidige trainersstaf. Er leiden veel didactische wegen naar Rome zolang iedereen de afgesproken methodische route maar in zijn reisschema heeft staan.

Wat is methodiek?

Het begrip methodiek verwijst naar het geheel van op theorieën gebaseerde wijze dat wordt gebruikt om een bepaald doel te bereiken. Methodieken bestaan niet uit één wijze van doen (zoals een methode), maar zijn een combinatie van verschillende wijzen. Methodiek behandelt de weg waarlangs geleerd wordt. Voordat je een weg kunt uitstippelen waarlangs je wilt dat jouw spelers leren, zul je de methodische route moeten bepalen. Het verschil tussen de woorden Methode, Methodiek en Methodologie
0
Methoden / methodiek / methodologie. Deze woorden betekenen globaal het volgende:
 • Methode: vaste weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken (ook in allerlei samenstellingen zoals: onderwijsmethode, lesmethode, behandelmethode, werkmethode)
 • Methodiek: samenhangende set methoden, of een overkoepelende methode die diverse sub-methoden omvat.
 • Methodologie: hulpwetenschap die de manieren bestudeert waarop problemen moeten worden opgelost; leer van te volgen methoden; de theorie en principes achter de methode of methodiek.
Methode en methodiek overlappen elkaar voor een deel, en methodiek en methodologie ook
0

0
Methodisch handelen en werken

Het woord methode is afgeleid van het Griekse woord 'meta-hodos' dat vertaald kan worden als: de weg erlangs. Een methode kan worden omschreven als een weg waarlangs gestelde doelen bereikt kunnen worden. Als je methodisch aan het werk bent, betekent dit dat je in een bepaalde situatie gesystematiseerd en overwogen te werk gaat om een bepaald doel te bereiken met behulp van een stappenplan. Methodisch werken moet aan een viertal voorwaarden voldoen:

 1. Doelgericht: het handelen van de trainer zal afgestemd moeten zijn op een doel dat bijdraagt aan de verbetering van de speler(s). De doelen zullen realistisch en haalbaar moeten zijn om bereikt te kunnen worden.
 2. Systematisch: Plan van aanpak maken om uiteindelijke doel haalbaar te maken
 3. Procesmatig: elke voorafgaande situatie beïnvloed de komende situatie. Procesmatig wil zeggen: volgens een onomkeerbare serie veranderingen in de tijd, met een bepaalde regelmaat, in een bepaalde richting.
 4. Bewust: door bewust bezig te zijn met alle aspecten in het methodisch handelen, onderscheidt jij je van een vrijwilliger.

0

0
Overige weetjes
0
 • Pedagogiek: Pedagogiek is de studie naar opvoeding en ontwikkeling van het kind tot volwassenheid. De wetenschap bestudeert de opvoeding de ontwikkelingsfasen en ook de relatie tussen het kind en zijn omgeving. De nadruk ligt vooral op het handelen. Onder pedagogie wordt de praktijk van het opvoeden verstaan. Het gaat daarbij om de manier waarop volwassenen (ouders/begeleiders) jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel.
 • Algemene didactiek en algemene pedagogiek: hebben wel degelijk veel te maken met elkaar. Voorbeeld: de link tussen opvoedingsdoel en onderwijsinstellingen.
 • Onderwijskunde: Onderwijskunde houdt zich bezig met het grote geheel van het lesgeven, zoals het onderwijssysteem, maatschappelijke ontwikkelingen, de onderwijswetgeving, het onderwijsbeleid, pedagogische projecten van scholen en gemeenschappen enzovoort.
 • Algemene didactiek en vakdidactiek: zijn met elkaar verbonden maar toch hebben ze hun eigenheid.
 • Onderwijs en opvoedkunde: Onderwijs is zonder opvoedende dimensie ondenkbaar
 • Didactiek, pedagogiek en psychologie: moeten in onderwijs op elkaar afgestemd worden om met het leergedrag van het kind of de jongere optimaal te kunnen omspringen.
 • Agogisch, Agogiek: Agogiek is de leer van het begeleiden, aansturen of beleidsmatig mogelijk maken van veranderingsprocessen bij mensen. Deze sociale wetenschap bestudeert hoe mensen veranderen en geeft aanwijzingen over de manier waarop deze veranderingsprocessen kunnen worden beïnvloed of begeleid. Agogie verwijst naar de activiteit van het interveniëren in veranderingsprocessen, het agogisch handelen op zich (agoog)
0

0
Samenvatting


 • Didactiek betreft zowel het bedenken van les-activiteiten als het eigenlijke lesgeven.
 • Didactiek is niet alleen het overbrengen van kennis maar ook van vaardigheden.
 • Je kan onderscheid maken tussen algemene didactiek en vakdidactiek.
 • In de vakdidactiek is er sprake van aandacht voor leerdoelen, leer inhouden, leeractiviteiten, trainer/docenten rollen, instructiebronnen en materialen, werkvormen, de leeromgeving en toetsing.
 • Een didactische werkvorm is de manier waarop de leerkracht de onderwijsleersituatie vormgeeft.
 • Er bestaat geen wetboek waarin de 'juiste' didactiek staat beschreven. Een trainer zal zelf op zoek moeten naar de methode die bij hem/haar het best lijkt aan te slaan.
 • Een methode kan worden omschreven als een weg waarlangs gestelde doelen bereikt kunnen worden.
0
0